Judons Mästare

Grundare

Jigoro Kano (1860 - 1938)

Grundaren av Judo 1882

Grundare av Kodokan 1882

Första Asiaten i Internationella Olympiska Kommittén (IOK)

 

10:e Dan

Yoshitsugu Yamashita
(1865 - 1935)

10:e Dan (1935)

Hajime Isogai (1871 - 1947)

10:e Dan (1937)

Hideichi Nagaoka
(1876 - 1952)

10:e Dan (1937)

Kyuzo Mifune (1883 - 1965)

10:e Dan (1945)

Anton Geesink (1934 - 2010)

10:e Dan (1997)

Ichiro Abe (1922 - )

10:e Dan (2006)

Toshiro Daigo (1926 - )

10:e Dan (2006)

Yoshimi Osawa (1927 - )

10:e Dan (2006)

George Kerr (1937 - )

10:e Dan (2010)

Keiko Fukuda (1913 - 2013 )

9:e Dan (2006) Kodokan

10:e Dan USA Judo (2011) (ej erkänd av Kodokan eller IJF)

 

Yoshihiro "Yosh" Uchida (1920 - )

10:e Dan (2013)

Franco Capelletti (1938 - )

10:e Dan (2017)

Franco Capelletti (1938 - )

10:e Dan (2017)

Translate »