Föreningen

“Kristinehamns främsta idrottsförening”

Detta kan vi påstå då vi under de senaste 11 åren har vi tagit totalt 46 mästerskapsmedaljer allt från SM till VM. 

Detta ger i snitt 4,2 medaljer per år, något som är mycket bra för en liten klubb som har omkring 100 medlemmar.

Under de senaste 11 åren har vi haft 3 utövare vid Riksjudogymnsiet i Lindesberg, samt 2 utövare i Landslaget.

Vi har även två mycket rutinerade och kompetenta huvudtränare; där den ena har över 40 års erfarenhet av tävlingsjudo, medan den andra har 20 års erfarenhet samt 3 års universitets utbildning som elittränare.

Våra tränare lägger i snitt minst 20 ideella timmar i veckan för att utveckla våra utövare.

Kristinehamns Judoklubb har 48 års erfarenhet att att utveckla framgångsrika judoutövare, sam har Sveriges enda OS medalj i Judo från 1988.

För att bli bra i judo behöver man inte bara kunna en massa olika kast, man måste förstå hur man rör sig rätt och hur man kastar en motståndare som gör motstånd. Därför tar det i snitt 10 år att gradera till Svart bälte hos oss!

Man bör också nämna att Judo är tredje största sporten i OS, världens största kampsport och den 9:e största sporten i världen med över 40 miljoner utövare totalt!

Vår vision

”Bred och mångfaldig judoverksamhet för tvåhundra judoambassadörer”
Vår vision innebär att kontinuerligt öka föreningens medlemsantal och siktar på 200 medlemmar. Våra medlemmar ska vara ambassadörer för både föreningen och sporten oavsett om de är tävlingsaktiva, styrelsemedlemmar, domare eller engagerade föräldrar – alla har en viktig plats och funktion i Kristinehamns judoklubb. Vi vill på det här sättet bli den främsta och största judoklubben i Värmland.

Organisation

Organisationsstrukturen inom Kristinehamns Judoklubb omfattar det system, bestående av principer, riktlinjer, strukturer och processer, genom vilket föreningen styrs och kontrolleras.Syftet är att säkerställa ett effektivt och värdeskapande beslutsfattande genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan medlemmar, styrelse och övriga funktionärer.


Stadgar

Det som är en av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte. Enligt stadgarna är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Styrelsen

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.


Valberedning

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag på nya förtroendevalda till årsmötet. Det är därför viktigt att valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning.

Övriga klubbfunktionärer

Våra övriga funktionärer skapar förutsättningar för att den praktiska och administrativa verksamheten fungerar så bra som möjligt. Dock ska det påpekas att dessa gör sitt uppdrag ideellt och så stöttning och hjälp från övriga medlemmar är en förutsättning för vår ideella förening.

Våra Nyckeltal

Inom en organisation används Nyckeltal, för att värdera och se utveckling inom delar av dess verksamhet.

Vår Historia

Judo har man tränat i Kristinehamn sedan 1960-talet. Men den 16 december 1971, grundades Kristinehamns Judoklubb